Мини Марица изток ЕАД европейското лице на българския въгледобив

english

Добре дошли в Интернет страницата на Мини Марица изток ЕАД

   

      „Мини Марица-изток” ЕАД  е най-голямото въгледобивно предприятие в Република България, експлоатира Източномаришкото лигнитно находище” и е с определяща значимост за националния енергиен баланс. Повече от половин век дружеството работи за светлината, топлината и икономическия просперитет на Република България.

 

      Ние си поставяме високи цели и подхождаме отговорно и професионално към тяхното реализиране. Знаем какво е нашето значение за страната и региона и това ни дава самочувствие. Следваме неотклонно амбицията да бъдем европейското лице на българския въгледобив.

 

         Нашата мисия: 

Да бъдем гарант за енергийната независимост на        Република България, като  добиваме въглищата от Източномаришкото находище

 

      Дружеството съществува, за да работи в полза на обществото, като е в основата на процеса за производство на електроенергия от собствени енергоизточници и така гарантира енергийната независимост на страната и националната сигурност.

 

Нашата визия:

Да бъдем европейското лице на българския въгледобив

 

      Ние се стремим да постигнем европейско ниво в работата на нашата фирма. През 2007 г. в Дружеството са разработени, внедрени и сертифицирани:

       - Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000

       - Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие със спецификация OHSAS 18001:1999

      - Система за управление на околната среда в съотвествие със стандарта ISO 14001:2004

    

      Внедрената Интегрирана система за управление на корпоративните ресурси SAP-R/3 в Дружеството, осигурява ефективен мениджмънт на процесите.

 

      Чрез последователно налагане на европейски принципи на работа ние градим фирмена култура и имидж на Дружеството и желаем да бъдем разпознавани в обществото като компания, олицетворяваща и прилагаща най-добрите европейски практики и компания на корпоративната социална отговорност

 

Нашата цел: 

Да осигурим ритмична доставка на въглища за термичните централи в региона и напълно да задоволим техните потребности

 

      Стратегията, с която осъществяваме нашата цел, се състои от отделни тактически цели, които в своята комплексност и съгласуваност ни осигуряват нейното изпълнение:

 

·       въвеждане на високотехнологично оборудване и автоматизация;

·        разработване и реализиране  на високотехнологични минни решения;

·        високо професионално ниво на кадрите на всички нива;

·       финансов мениджмънт, осигуряващ експлоатационната, ремонтната и инвестиционна дейност на Дружеството, съобразно Бизнес плана;

·        въвеждане на интегрирана система за управление на качеството и др.

 

Годишен отчет за 2013 г.   Годишен отчет за 2012 г.

 

Годишен отчет за 2010 г.     Годишен отчет за 2011 г.

 

Новини и Събития

Ганка Дойчинова с приза минен инженер на годината

Наградата „Минен инженер на годината” на Научно-техническия съюз /НТС/ в Стара Загора за 2014 г. получава инж. Ганка Дойчинова - ръководител на отдел „Маркшайдерски” в рудник „Трояново-1” за "Разработване на проект за преустройство на участък „Добив” в рудник „Трояново-1” по направление „ТЕЦ Марица изток 2”, през 2015 година".

още

Прессъобщения

„Мини Марица-изток” съхранява археологическото наследство

Благодарение на подкрепата на „Мини Марица-изток” ЕАД и през изминалата година фондовете на Археологическия музей в Раднево се увеличиха. В рамките на последните три месеца на годината екипи от НАИМ при БАН и АМ в Раднево разкриха и проучиха 4 обекта от различни епохи – средновековен некропол с 55 гроба, ямно поле и жилищни сгради от ранните бронзова и желязна епохи. С проучванията в землищата на Овчарци и Трояново бяха ангажирани екипът на музея, екипите на доц. д-р Стефан Александров, доц. д-р Милена Тонкова и доц. д-р Красимир Ников от НАИМ при БАН и повече от 80 души от общината, главно от социално уязвими групи. Предстои реставрация на новите фрагментирани материали от метал, керамика и стъкло. Новите обекти за проучване през 2015 година преди технологичното развитие на минните работи все още се уточняват.

още

Mag Studio Copyright © 2015   Мини Марица изток ЕАД